4,3 tỷ người đang dùng smartphone


Hiệp hội Thông tin di động thế giới GSMA cho biết đã có 54% dân số thế giới, tương ứng khoảng 4,3 tỷ người, đang sử dụng smartphone.
Bài viết 4,3 tỷ người đang dùng smartphone đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…