Tương lai không mật khẩu

Tương lai không mật khẩu

Mật khẩu vốn đóng vai trò quan trọng, nhưng hiện không còn an toàn và các công ty như Apple, Microsoft muốn loại bỏ hoàn toàn.

Source


Xem tiếp

Leave a comment