Sếp Meta: ‘Chúng tôi liên tục tự huỷ hoại’

Sếp Meta: ‘Chúng tôi liên tục tự huỷ hoại’

John Carmack, CTO mảng thực tế ảo của Meta, nói bộ phận này tự phá hoại bằng cách làm việc kém hiệu quả, sau đó nghỉ việc.
Source

Xem tiếp

Leave a comment