App Store sắp có ứng dụng giá 10.000 USD

App Store sắp có ứng dụng giá 10.000 USD

Apple bổ sung 700 mức giá mới cho các ứng dụng niêm yết trên App Store, trong đó mốc cao nhất là 10.000 USD.
Source


Xem tiếp

Leave a comment