Chatbot ‘đa tài’ trả lời như người thật

Chatbot ‘đa tài’ trả lời như người thật

Chatbot mới của OpenAI đang thu hút chú ý khi nhiều người dùng Internet tin nó có thể viết mọi thứ, từ kịch bản phim đến khóa luận.
Source


Xem tiếp

Leave a comment