Thợ đào Bitcoin đứng trước ngã ba đường

Nhiều công ty và thợ đào Bitcoin phá sản, nhưng không ít xưởng vẫn tiếp tục mở rộng khai thác và mang lại lợi ích cho địa phương.

Xem đầy đủ bài này…