Người dùng VNeID gặp khó khi đổi điện thoại

Người dùng VNeID gặp khó khi đổi điện thoại

Ứng dụng VNeID yêu cầu phải sử dụng mã kích hoạt gửi đến thiết bị cũ mới có thể chuyển sang điện thoại mới.

Source


Xem tiếp

Leave a comment