Google trả đũa Apple

Google trả đũa Apple

Thay vì thấy biểu tượng cảm xúc, người dùng iPhone sẽ nhận được đoạn SMS mô tả icon đó từ smartphone Android, như cách Apple đang làm với Google Messages.

Source


Xem tiếp

Leave a comment