Thiết bị thực tế ảo 1.500 USD của Meta

Meta Quest Pro là bước đi tiếp theo của Mark Zuckerberg trong việc đưa con người vào thế giới metaverse.