Việt Nam đã làm được gì khi chuyển đổi số

Chuyển đổi số giúp Việt Nam cải thiện hạ tầng số, gia tăng giá trị kinh tế số, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, dịch vụ công.