Mã độc nhắm tới người dùng iPhone Việt nguy hiểm thế nào


Mã độc GoldPickaxe, nhắm tới người dùng iPhone ở Việt Nam và Thái Lan, lấy thông tin đăng nhập, gồm cả khuôn mặt, từ đó vượt qua lớp bảo mật sinh trắc học.
Bài viết Mã độc nhắm tới người dùng iPhone Việt nguy hiểm thế nào đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…