Apple tiến thêm một bước để ra AI iPhone


Apple hoàn tất quá trình mua DarwinAI của Canada, cho thấy việc đưa AI tạo sinh lên iPhone và các sản phẩm khác đang đến gần.
Bài viết Apple tiến thêm một bước để ra AI iPhone đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…