OpenAI tuyên bố chữa ‘bệnh lười’ của ChatGPT


OpenAI cập nhật phiên bản GPT-4 Turbo, khắc phục tình trạng “lười biếng” khi mô hình AI không hoàn thành tác vụ được giao.
Bài viết OpenAI tuyên bố chữa ‘bệnh lười’ của ChatGPT đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…