Kỹ sư ra lệnh – công việc sinh ra trong cơn sốt AI


AI có thể giành việc trong một số lĩnh vực, nhưng cũng tạo ra những ngành nghề mới hấp dẫn, trong đó có kỹ sư ra lệnh (prompt engineer).
Bài viết Kỹ sư ra lệnh – công việc sinh ra trong cơn sốt AI đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…