Giáo án – Bài giảng trình chiếu Lớp 3 (CTST) – Bài 15: NHIỆM VỤ CỦA EM VÀ SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH