Nỗ lực kiếm tiền của Elon Musk tại Twitter

Elon Musk đang nỗ lực biến Twitter vừa là nơi tự do ngôn luận, vừa có thể kiếm nhiều tiền, nhưng ông có thể thất bại.

Xem đầy đủ bài này…