Người nghèo được hỗ trợ mua smartphone

Các hộ nghèo và cận nghèo đủ điều kiện sẽ nhận 500.000 đồng hoặc được trang bị điện thoại thông minh, nhằm phổ cập smartphone ở Việt Nam.

Xem đầy đủ bài này…