Ba sản phẩm 5G của Viettel vào danh sách uy tín thế giới

Trạm thu phát sóng 5G, hệ thống tính cược thời gian thực và mạng lõi 5G của Viettel High Tech được xếp vào danh sách các sản phẩm quốc tế uy tín Gartner Peer Insights.

Xem đầy đủ bài này…