Windows 11 có thể duyệt theo tab trên File Explorer

Người dùng có thể kéo, thả, chuyển qua lại giữa các tab của File Explorer thay vì phải mở nhiều cửa sổ như trước.