Ngân hàng là ngành chuyển đổi số mạnh mẽ nhất

Ngành ngân hàng đạt được nhiều thành tựu trong chuyển đổi số, nhưng vẫn còn những vấn đề về cơ chế, chính sách, công nghệ.