iPhone 14 Pro Max chính hãng bị bán kênh giá 4 triệu đồng

Một số cửa hàng rao giá iPhone 14 Pro hoặc 14 Pro Max mã VN/A cao hơn giá chính hãng từ một đến bốn triệu đồng.