Hướng dẫn đặt mật khẩu/password cho bài viết trước hoặc sau khi đăng bài

Đặt mật khẩu cho bài viết giúp bảo vệ cho nội dung mà bạn chỉ muốn người xem chỉ có thể xem được nội dung đầy đủ khi có được mật khẩu do người viết đặt để bào vệ. Mặc Tiếp…

Source