Giáo án – Bài giảng trình chiếu Lớp 3 (CTST) – Bài 14: THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THEO ĐIỀU KIỆN